Etický kódex samostatného finančného agenta

Čl. 1

Úvod

 

Spoločnosť RENOMIA HypoHouse s.r.o., so sídlom Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO 50331906, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vo vložke č. 111573/B ako samostatný finančný agent podnikajúci v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „spoločnosť“) vyjadruje svoje poslanie chrániť podnikateľské záujmy spoločnosti a jej podriadených finančných agentov  s cieľom zvýšenia dôvery spotrebiteľov na finančnom trhu majúc na zreteli potrebu ochrany spotrebiteľa pri finančnom sprostredkovaní a pri finančnom poradenstve, tvoriacich jadro ich podnikateľskej činnosti. Zamestnanci a spolupracovníci spoločnosti prehlasujú odbornú starostlivosť, vzdelanosť, morálnosť a  etiku podnikania koordinované okrem práva aj princípmi tohto etického kódexu za základné a neopomenuteľné vlastnosti výkonu svojich podnikateľských činností pri finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.


 

Čl. 2

Záväzok spoločnostiEtický kódex vychádza z vyššieho morálneho princípu správania  sa osoby majúcej postavenie samostatného finančného agenta a podriadeného finančného agenta, prostredníctvom ktorého spoločnosť podniká, a záväzku konať v zmysle nasledovných princípov etiky podnikania pri finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve osobám, ktorých finančné záujmy na efektívnom zhodnocovaní, či investičnom využití majetku, nemožno nadraďovať podnikateľským záujmom spoločnosti. V záujme toho sa spoločnosť zaväzuje:

        

- konať pri výkone sprostredkovateľskej činnosti vždy, sústavne, trvalo a odborne v súlade s platnými právnymi predpismi, 

 

- trvalo vzdelávať v oblasti noriem upravujúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo svojich zamestnancov a spolupracovníkov,

 

- k trvalej súčinnosti s orgánmi dohľadu nad činnosťou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov ako aj riadnemu, včasnému a úplnému plneniu si záväzkov vyplývajúcich z postavenia finančného sprostredkovateľa ,

 

- v profesionálnom styku so svojimi zákazníkmi ako možnými spotrebiteľmi ním ponúkaných služieb byť čestný, poctivý, odborne pripravený a znalý, ústretový, pozorný a zdvorilý, neobťažovať klienta a zachovávať dôvernosť komunikácie,

 

- záujmy jedného klienta neuprednostňovať nad záujmy klienta iného  a dodržiavať princíp rovného zaobchádzania so svojimi klientmi a spravodlivého prístupu k nim,

 

- poskytovať klientom pravdivé, správne, aktuálne a úplné informácie o poskytovaných produktoch a službách, uvedomujúc si, že tieto budú ovplyvňovať ich rozhodnutie o nakladaní s vlastným majetkom,

 

- nezneužívať hodnoty vytvorené inými konkurenčnými spoločnosťami vo svoj individuálny prospech a nepoužívať žiadne nekalé praktiky podnikania, nepriživovať sa na mene iného a dodržiavať zásady poctivej hospodárskej súťaže, 

- nepoužívať žiadne nekalé praktiky podnikania, nepriživovať sa na mene iného a dodržiavať zásady poctivej hospodárskej súťaže, 

 

- zdržať sa akýchkoľvek obchodných praktík, ktorých cieľom je získanie neoprávnenej výhody na úkor iného súťažiteľa na trhu finančného sprostredkovania a finančného poradenstva, najmä organizovania, či podnecovania ukončenia spolupráce podriadených agentov so samostatným finančným agentom, za ktoré sa podriadeným finančným agentom ponúkajú neodôvodnené výhody finančnej, či nefinančnej povahy, ktoré majú motivovať k uvedenému konaniu,

 

- propagovať svoje služby na verejnosti poskytovaním jasných, zrozumiteľných informácií, bez používania akýchkoľvek zavádzajúcich alebo mylných, či nepravdivých informácií,

 

- nevykonávať tlak na finančné rozhodovanie sa klienta, alebo tlak na rozhodovanie sa pre neho za nápadne nevýhodných podmienok, poskytnúť mu dostatok informácií a času pre jeho slobodné rozhodnutie sa o využití príslušnej finančnej služby,

 

- požadovať od klientov len tie informácie o ich osobných údajoch a majetku, ktoré sú potrebné v rozsahu ním požadovanej finančnej služby a ktorých získanie nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi, súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a to i vo svojom súkromnom prostredí,

 

- dbať na svoje dobré meno a dodržiavať striktne pravidlá spoločnosti pri výkone finančného sprostredkovania,

 

- spolupracujúce osoby v postavení podriadeného sprostredkovateľa finančných služieb, ktorý ukončil zmluvný vzťah so spoločnosťou a pri uzatvorení zmluvy s iným samostatným finančným sprostredkovateľom zdržať sa presviedčania klientov na zrušenie zmlúv dojednaných ním počas účinnosti zmluvného vzťahu s predchádzajúcim samostatným sprostredkovateľom,

 

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa pri výkone činnosti sprostredkovateľa finančných služieb a ktoré podliehajú zákonom vymedzenej ochrane alebo obchodnému tajomstvu,  súčasne sa zdržať ich ďalšieho nežiaduceho šírenia a to i vo svojom súkromnom prostredí,

 

- spory, ktoré môžu vzniknúť medzi ním a jeho klientom alebo medzi členmi asociácie riešiť predovšetkým prostriedkami mimosúdnej dohody  s využitím práva riešenia sporu prostredníctvom asociácie a jej zložiek.


 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

 

 

1. Etický kódex je záväzný pre každého zamestnanca a spolupracovníka spoločnosti.


2. Porušenie Etického kódexu sa prerokuje vedením spoločnosti a každé vážne porušenie sa ohlási profesijnej organizácií monitorujúcej etiku správania sa finančných agentov a finančných poradcov v podnikateľskej praxi.


3. Etický kódex bol schválený dňa 24.5.2016 a nadobúda účinnosť  dňom 25.5.2016.

 


 
Bratislava dňa 24.5.2016


Mgr. Jana Šlachtičová Lauková                        
konateľ spoločnosti


PaedDr. Mária Mizeráková
konateľ spoločnosti
                                            

 

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.