Naspäť

Daňový bonus

Obdobie ročného zúčtovania za rok 2019 sa blíži a klient, ktorý spĺňa podmienky si môže uplatniť daňový bonus.


Na získanie tohto bonusu musí žiadateľ splniť nasledovné:  

  • Žiadateľ pri úvere na bývanie musí byť vo veku od 18 do 35 rokov.
  • Priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve.
  • Na daňový bonus vzniká nárok len jednému zo žiadateľov, a to aj v prípade, ak by o úver žiadal spolu s iným spoludlžníkom.

Za uplatnenie daňového bonusu od roku 2018 zodpovedá klient, ktorý svoj nárok musí zdokladovať. Doba nároku na uplatnenie vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov.

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.
Aby si daňovník mohol naň uplatniť nárok je povinný sa preukázať potvrdením vystaveným bankou, ktorá mu poskytla úver na bývanie.

Banka je povinná na požiadanie dlžníka, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vystaviť a doručiť potvrdenie do 30 kalendárnych dní od podania žiadosti. Niektorá banka ho pošle automaticky alebo potvrdenie vygeneruje v internet bankingu

© 2019 RENOMIA HYPOHOUSE s.r.o.